";

Privacybeleid en Voorwaarden


Gebruiksvoorwaarden
De publiekelijk beschikbare informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatieverstrekking. De informatie wordt verstrekt door het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, formeel geregistreerd als “Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum”.

Hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en accuraat te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten , diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van NLR vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de meningen die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om deze website vlot te laten functioneren. NLR neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen die buiten onze invloed vallen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan, en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.
Bescherming van persoonlijke gegevens
NLR hecht veel belang aan de privacy van gebruikers.

Het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens door NLR is gebaseerd op VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

U kunt door de deze website bladeren zonder persoonlijke informatie openbaar te maken, behalve in gevallen waarin persoonlijke gegevens vereist zijn voor specifieke doeleinden (zoals de registratie voor evenementen).

In dat geval:

Een controller bepaalt de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor de conformiteit met de gegevensbeschermingsregels; Bij NLR wordt toezicht gehouden op de naleving van de verordening en worden controllers en gegevenshouders geadviseerd over hun respectievelijke verantwoordelijkheden en rechten. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden.
Verzoek om persoonlijke informatie
U kunt om details vragen van persoonlijke informatie die wij over u bewaren m.b.t. deze site. Een kleine vergoeding zal hiervoor worden gevraagd. Als u een kopie van de informatie wilt ontvangen die wij van u hebben, kunt u schrijven naar: NLR, t.a.v. Corporate Communicatie (DSMC), Postbus 90502, 1006 BM Amsterdam met vermelding van deze website.
Auteursrecht en handelsmerk
Tenzij anders vermeld, is NLR de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, inclusief het auteursrecht. Toestemming wordt verleend om de website en de informatie te bekijken en om kopieën te maken voor persoonlijk gebruik (inclusief de opslag, afdrukken, reproductie en distributie van de informatie), maar de informatie mag niet worden gewijzigd en een verwijzing naar NLR moet gegevens worden bij dergelijke kopiëren. Elk ander gebruik van de website en de informatie, inclusief het maken van links (hyperlinks en deep links), is niet toegestaan, tenzij NLR hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. “NLR” is een geregistreerd handelsmerk van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.